Erdélyi Múzeum

    folyóiratok   » Erdélyi Múzeum
  szerzõk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w  
  keresés á é í ó ö õ ú ü û ã â ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
   
 


Erdélyi Múzeum1991/1-4


 • Köszöntjük az olvasót [pdf]
 • Nagy György A kisebbségi kérdés a nemzetközi jogban a második világháború utáni évtizedekben [pdf]
 • Benkő Elek Rugonfalva középkori emlékei [pdf]
 • Imreh István Mezőgazdasági rendtartások, egyezségek, utasítások (1580—1635) [pdf]
 • Varga Árpád Íráshasználat a székelyudvarhelyi tímárcéhben [pdf]
 • Jakó Zsigmond Batthyány Ignác, a tudós és tudományszervező [pdf]
 • Egyed Emese Neoklasszicizmus az erdélyi magyar irodalomban [pdf]
 • Keszeg Vilmos A hiedelemtudás szerkezete [pdf]

Szemle
 • Csetri Elek Forráskiadvány a csángó—magyarokról (Moldvai csángó—magyar okmánytár. I—II. 1989) [pdf]
 • Pataki József Szamosközy István magyar nyelvű feljegyzései (Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. 1991) [pdf]
 • Wolf Rudolf Újabb "fehér könyv" - ezúttal a régi Kolozsvárról (Kolozsvári emlékírók.1603—1720.1990) [pdf]
 • B.S. Három könyv a kolozsvári magyar egyetemi oktatásról (Mátrai Ernő: A kolozsvári egyetem mint kultúrai szükséglet.1990. — A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben.l990. — A romániai magyar főiskolai oktatás. 1990) [pdf]
 • Mózes Huba A versformák a posztmodern kor irodalmában (Szepes Erika: Magyar költő — magyar vers.1990) [pdf]
 • Dávid Gyula Újraindult Gulyás Pál monumentális sorozata, a Magyar írók élete és munkái. (VII. kötet. 1990) [pdf]
 • Mózes Huba A magyar emigráns irodalom számbavétele felé (A magyar emigráns irodalom lexikona. A-G.1990) [pdf]
 • Kiss András Új Erdélyi Múzeum. (I.évfolyam. 1—2. füzet. Budapest 1990) [pdf]
 • Nagy Jenő Németországi emlékkönyv két erdélyi magyar tudós tiszteletére (Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. I—II. 1988) [pdf]
 • Cs. Gyímesi Éva Átmenetek (Negyedévenként megjelenő folyóirat 1990/2. Szerkeszti a csíkszeredai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport) [pdf]
 • Dávid László Tematikus folyóiratszám Erdély építészetéről (Magyar Építőművészet 1990/5) [pdf]
 • Benkő Samu Biró József emlékkiállítása [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Jegyzőkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület önkényes megszüntetéséről (1950) [pdf]
 • Jakó Zsigmond elnöki megnyitó beszéde [pdf]
 • Kiss András főtitkár jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezéséről [pdf]
 • Az 1990 október 27-i közgyűlésen megválasztott elnökség és választmány [pdf]
 • Antal Árpád megnyitója a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály első felolvasóülésén (1991. február 15.) [pdf]
 • Eseménynaptár [pdf]

 • Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványai [pdf]
 • Borító, könyvészeti adatok [pdf]


Erdélyi Múzeum1992/1-4


 • Csetri Elek Az ifjú Széchenyi szabadságfelfogása [pdf]
 • Fábián Ernő Széchenyi István szabadelvű politikai modellje [pdf]
 • Benkő Samu Széchenyi eszméinek és cselekedeteinek korabeli erdélyi fogadtatása [pdf]
 • Nagy György Széchenyi az erdélyi magyar szellemi életben a két háború között [pdf]
 • Ferenczi István A daciai északi limes-szakasz nyugati felének főbb kutatási eredményeiről [pdf]
 • Vöő Gabriella Szent László-legendák a Tordai-hasadék környékének magyar népi kultúrájában [pdf]
 • Kiss András Lappangó középkori oklevelek [pdf]
 • Pataki József A vajdahunyadi váruradalom a XVI. század első évtizedeiben [pdf]
 • Binder Pál Megjegyzések a középkori erdélyi helynevek szász megfelelőiről [pdf]
 • Faragó József Mihai Eminescu román népköltési gyűjteményének magyar kölcsönszavai [pdf]
 • Gáll Ernő Az erdélyi bölcseleti iskola és a kisebbségi etika [pdf]
 • K. Lengyel Zsolt Kulturális kapcsolatok, regionalizmus, szövetkezési kompromisszum (Szempontok a korai transzilvanizmus vizsgálatához 1918—1928) [pdf]
 • Murádin Jenő A nagybányai Hollósy-iskola névsorai [pdf]

Szemle
 • Jakó Zsigmond Másfél évszázad az erdélyi honismeret szolgálatában [pdf]
 • Nagy Jenő Nyelvtudományi seregszemle [pdf]
 • Tonk Sándor "Hagyjunk magunk után valamit" [pdf]
 • Pál Judit Egyetem és könyvtár Kolozsváron 1579-ben [pdf]
 • Benkő Samu "Élni kell mindenütt, ahová vettetett az ember" [pdf]
 • Kovács Kiss Gyöngy "A kiművelt emberfő programjához híven..." [pdf]
 • B. S. Encyclopaedia Transylvanica [pdf]
 • Kiss András Kolozsvári helytörténetírás Jakab Elektől Herepei Jánosig (A beszélő kövek) [pdf]
 • Almási István A Bartók-rend [pdf]
 • Sipos Gábor Az elnyomás természetrajza [pdf]
 • Dávid Gyula Kisebbségi egyházak a Regióban [pdf]
 • Balogh Ferenc Építészek folyóirata Kós Károly nyomában [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Jakó Zsigmond elnök megnyitó beszéde [pdf]
 • Kiss András főtitkár jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1991. évi munkájáról [pdf]
 • Eseménynaptár [pdf]
 • Adományozóink [pdf]
 • Borító, Konyvészeti adatok [pdf]


Erdélyi Múzeum1993/1-2


 • Jakó Zsigmond |Entz Géza 1913—1993| [pdf]
 • R. Várkonyi Ágnes Bethlen Miklós gróf, a politikus [pdf]
 • Sipos Gábor Bethlen Miklós és a református egyház [pdf]
 • Varga Árpád Benkő Ferenc [pdf]
 • Egyed Ákos Nagyajtai Kovács István és az erdélyi magyar tudományos történetírás kibontakozása [pdf]
 • Balázs Sándor A filozofálás kezdetei az Erdélyi Múzeum-Egyesületben (1859—1873) [pdf]
 • Faragó József Angol volt-e népballadáink Angoli Borbálája? [pdf]
 • István Lajos Korondi szólásmagyarázatok [pdf]
 • Bereczki András Románia népességének alakulása 1930—1992 között [pdf]

Szemle
 • László Attila : Régészeti adatok Kelet-Erdély településtörténetéhez (Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. 1992.) [pdf]
 • Pataki József A feudáliskori vastermelés a Kárpát-medencében (Heckenast Gusztáv: A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában a XIII. század közepétől a XVIII. század végéig. 1991.) [pdf]
 • Demény Lajos Két tanulmány Bethlen Gáborról (Imreh István: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében. 1992. — Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. 1992.) [pdf]
 • Szabó György Két kötet a hódoltsági és erdélyi jezsuita missziók XVII. századi működéséről (Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók. I/1. 1609—1616. — I/2. 1617—1625.) [pdf]
 • Benkő Samu Baltahajításnyi kicsi táj kötőereje (Imreh István — Pataki József: Kászonszéki krónika. 1650—1750. 1992.) [pdf]
 • Dávid Gyula Az újrafelfedezett Hitel (Hitel. 1935—1944. 1991.) [pdf]
 • Kozma Zsolt Változó idők — egységes életmű (Magda van der Ende: Imre Lajos élete és teológiai munkássága. 1990.) [pdf]
 • Kabán Annamária Anyanyelvi gondok (Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. 1991.) [pdf]
 • Ráduly János : Két könyv a róvásírásról (Sándor Klára: A Bolognai Rovásemlék. A székely rovásírás 1. 1991. — Rovásírás a Kárpát-medencében. 1992.) [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Jakó Zsigmond elnöki megnyitó beszéde [pdf]
 • Kiss András főtitkár jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1992. évi munkájáról [pdf]
 • Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület honismereti pályázatáról [pdf]

 • Borító, könyvészeti adatok [pdf]


Erdélyi Múzeum1993/3-4


 • Muckenhaupt Erzsébet XVI. századi német reneszánsz típusú szignált könyvkötések a csíksomlyói műemlékkönyvtár gyűjteményében [pdf]
 • F. Csanak Dóra A naplóíró Teleki József [pdf]
 • Vincze Zoltán A torockói iskola pártfogói és tanulói (1789—1892) [pdf]
 • Balogh F. András Az erdélyi szász magyarságkép kialakulása [pdf]
 • Hajós József Böhm Károly és a Magyar Filozófiai Szemle [pdf]
 • Szegő Katalin Somló Bódog értékelmélete [pdf]
 • Balázs Lajos A halál előjeleivel kapcsolatos hiedelmek Csíkszentdomokoson [pdf]
 • Dávid Gyula Bánffy Miklós utóélete a romániai magyar irodalomban [pdf]
 • Lőrincz József Tamási Áron székelyudvarhelyi diákévei [pdf]

Szemle
 • Imreh István Az EME honismereti-helytörténeti pályázatáról [pdf]
 • Egyed Emese Ecetfa és ezüst [pdf]
 • Demény István Pál Megjegyzések László Gyula Szent László-könyve kapcsán [pdf]
 • Remus Câmpeanu Anton Dörnen Az erdélyi román nemzeti mozgalom megalapozója [pdf]
 • Gazda Klára Viselettörténeti újdonságok [pdf]
 • Nagy Jenő Erdővidéki fejfák [pdf]
 • Szenik Ilona A moldvai csángómagyarok mai énekei [pdf]
 • Bors József Demény Pál: Az időszerűvé vált telekkönyvi jog [pdf]
 • Mózes Huba A szöveggondozás minősége [pdf]
 • N. J. Csángó fesztivál és konferencia Jászberényben [pdf]
 • Zsemlyei János Az új magyar etimológiai szótár [pdf]
 • Janitsek Jenő A XIV—XVII. század magyar családnevei [pdf]

Egyesületi közlemények


Erdélyi Múzeum1994/1-2


 • Király Péter Külföldi zenészek a XVII. századi erdélyi fejedelmi udvarban és hatásuk [pdf]
 • Varga Árpád Céhes bőripar Székelyudvarhelyen [pdf]
 • D. Nagy Anikó Ifjú gróf Teleki Domokos [pdf]
 • Lakó Elemér A Kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtára kölcsönzőinek magyar irodalmi és politikai olvasmányai 1813–1848 között [pdf]
 • Faragó József Baba Dochia román mondájának nagymohai magyar változatai [pdf]

Műhely
 • Benkő Elek Rovásírásos bejegyzések Miskolci Csulyak István peregrinációs albumában [pdf]
 • Kovács András Reneszánsz címeres kandalló Abafáján [pdf]
 • Az erdélyi levéltárvédelem múltjából (Jakó Zsigmond, Sebestyén József, Bözödi György jelentései 1944–45-ből) [pdf]

Megemlékezés
 • László Attila Radu Popa, a régész (1933—1993) [pdf]

Szemle
 • Szász Lőrinc A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I–II [pdf]
 • Szabó György Adósságtörlesztés kétszáz év múltával [pdf]
 • Hajós József Az Olvasmánytörténeti Dolgozatok első kötete [pdf]
 • Pap Ferenc Bécsi kiadvány a magyar városról [pdf]
 • Wolf Rudolf A magyar—román együttműködés esélyei a XIX. század második felében [pdf]
 • Sebestyén Mihály Hagyományőrzés és emancipáció [pdf]
 • Sipos Gábor Három jubileum — három emlékkönyv [pdf]
 • Nagy György A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport [pdf]
 • Benkő Samu Iskolatörténet-írásunk új ösvényén [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Jakó Zsigmond elnöki megnyitó beszéde [pdf]
 • Kiss András főtitkár jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1993. évi munkájáról [pdf]
 • Az Erdélyi Múzeum-Egyesület új elnöksége és választmánya [pdf]
 • Entz Géza tudományos díj alapítása [pdf]

 • Borító, könyvészeti adatok [pdf]


Erdélyi Múzeum1994/3-4


Tanulmányok
 • Benda Kálmán Az 1568. évi tordai országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság [html]
 • Balogh Béla Schönherr Gyula élete és munkássága (1864-1908) [html]
 • Köllo Károly Bánffy Miklós, az Erdélyi Lapok főszerkesztője (1912-1913) [html]
 • Gaal György Pataki Jeno, Erdély elso orvostörténésze [html]
 • Gergely Katalin Húsvéti határkerülés 1990-91-ben a Gyergyói-medencében [html]

Műhely
 • Varga Árpád Egy mezőtelegdi pénztárkönyv tanulságai [html]
 • T. Szabó Csilla Előkészületben a Döbrentei-kódex új kiadása [html]
 • Zsók Béla A Dévára települt bukovinai székelyek kapcsolata a környező románsággal [html]
 • Gagyi Balla István Az erdélyi 1956-os kutatás jelenlegi állásáról [html]

Megemlékezés
 • Csetri Elek Benda Kálmán (1913-1994) [html]
 • Nagy Jeno Gunda Béla (1911-1994) [html]

Szemle
 • Pál Judit Szász kutatások a nagyszebeni Társadalomtudományi Kutatóintézetben [html]
 • Kiss András Középkori magyar levelek [html]
 • Szabó György Két újabb erdélyi iskolatörténeti forráskiadvány [html]
 • Bodor András Bethlen János összes művei magyarul [html]
 • Varga Árpád A Siculicidium jegyzokönyve [html]
 • Benko Samu Hermányi Dienes József, az EME klasszikusa [html]
 • Gaal György A székelykeresztúri Orbán Balázs - volt unitárius - Gimnázium 200 éves története [html]
 • Dávid Gyula Jókai Mór levelezése (1876-1885) [html]
 • Vofkori Mária A szükséges fegyelem és a szükséges szabadság [html]
 • Jakó Zsigmond Újra megjelenik a Turul [html]
 • Kabán Annamária Magyar nyelvtörténeti szintézis [html]
 • Kötő József Az erdélyi magyar színjátszás történetéhez [html]
 • Dávid Gyula Két irodalom mezsgyéjén [html]
 • Gáll Ernő Sikertelen magyar-román kompromisszumkeresés [html]
 • Csetri Elek Magyar Európa-történet [html]

Egyesületi közlemények


Erdélyi Múzeum1995/1-2


Tanulmányok
 • Sebestyén Mihály Zilahi Sámuel és a Marosvásárhelyi Református Kollégium könyvtára [html]
 • Judik Mária Kolozsvár klasszicista-empire kapui [html]
 • Egyed Emese A megelevenedő költő. Eredmény és titok a Barcsay-kutatásban [html]
 • Vita Zsigmond A Virágkosár, egy reformkori nagyenyedi ifjúsági zsebkönyv [html]
 • Marton József A Szentszék és Románia konkordátuma 1927-ben [html]
 • Máriás József Németh László Magyarok Romániában c. útirajzának erdélyi visszhangja [html]
 • Nagy György Egy ideológiai-politikai fikció csapdájában. Adalékok az "államnemzet" és a "nemzetállam" kelet-európai aporetikájához [html]
 • Benkő András Lakatos István (1895-1989) [html]

Műhely
 • Varga Árpád A Rákóczi-szabadságharc előzményei Udvarhelyszéken [html]
 • Hajós József A magyar filozófia múltjából. Jegyzetek Hanák Tibor szintéziséhez [html]
 • Végh Balázs A kisebbségi irodalom ma [html]

Megemlékezés
 • Vargha Jenő-László Fodor Katalin (1931-1994) [html]
 • Sipos Gábor Varga Árpád (1951-1994) [html]

Szemle
 • Gazda Klára A magyar népi kultúra táji tagolódása (Magyar Néprajzi Atlasz I-IX.) [html]
 • Gaal György Új magyar irodalmi kézikönyv (Új magyar irodalmi lexikon) [html]
 • Binder Pál A középkori erdélyi városok patríciussága (Gündisch Konrad G.: Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter) [html]
 • Szabó György II. Pius pápa önéletrajza (Pius II.: Commentarii) [html]
 • Bodrogi Enikő Egy széphistória szöveghagyománya (Enyedi György: Historia elegantissima) [html]
 • Csetri Elek Katolikus misszionáriusok jelentései (Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1627-1707) [html]
 • Benkő András A Kájoni-kódex teljes kiadásban (Codex Caioni saeculi XVII) [html]
 • Magyari András Erdély restitúciója (Köpeczi Béla: Restitutio Transylvaniae 1712) [html]
 • Köllő Károly Két könyv két régi könyvtárról (Boros István: A Kalocsai Főegyházmegyei Könyvtár; György Lajos: A Kolozsvári Római Katolikus Lyceum-könyvtár története 1579-1948) [html]
 • Fábián Ernő Az ausztriai magyarokról (Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást!) [html]
 • Ábrám Zoltán Genersich Antal, a romániai magyar orvoslás példaképe (Genersich Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából) [html]
 • Dávid Gyula Az értékváltás kérdései irodalmunkban (Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban. Az 1992-es kolozsvári konferencia előadásai) [html]
 • Nagy György Erudíció és értelmiségi felelősségtudat (Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai) [html]
 • Fábián Ernő Metamorphosis Transylvaniae (Hitel. Erdélyi Szemle) [html]
 • Szigeti László Magyarázó kiadvány a magyarországi kisebbségi törvényről (Bodáné Pálok Judit-Cseresnyés János-Vánkosné Tímár Éva: A kisebbségek jogai Magyarországon) [html]

Egyesületi közlemények
 • Benkő Samu záróbeszéde az EME 1994. március 19-i közgyűlésén [html]


Erdélyi Múzeum1995/3-4


 • Tóth István Ifjabb Bethlen István váradi udvara, avagy a Murányi Vénusz Váradon [html]
 • Tamás Sándor A Csíki Magánjavak [html]
 • Bodor András Erdély ókori történetének kutatása a XIX. század közepéig [html]
 • Tánczos Vilmos „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban [html]
 • Keszeg Vilmos A romániai magyar folklórkutatás öt évtizede (1944–1994) [html]

Műhely
 • Orbán László Adatok a brassói magyar színielőadások történetéhez 1852-től 1871-ig [html]
 • Vita Zsigmond A nagyenyedi időszaki sajtó áttekintése a kezdetektől napjainkig [html]
 • Buzás Pál A kalotaszegi Buzás családközösség [html]

Szemle
 • Futaky István Ungarische Drucke und Hungarica. 1480–1720. [html]
 • Jakó Zsigmond Georgius Györffy: Diplomata Hungariae antiquissima [html]
 • Szabó György Klaniczay-Emlékkönyv [html]
 • Jakó Klára Georg Kraus: Erdélyi krónika. 1608–1665 [html]
 • Csetri Elek Történészek emlékkönyvei [html]
 • Dávid László Entz Géza: Erdély építészete a 11–13. században [html]
 • Dávid Gyula F. Diósszilágyi Ibolya: Költő a Holnap városában [html]
 • Keszeg Vilmos Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél [html]
 • Murádin László Janitsek Jenő: Bardócszék hely-és családnevei [html]
 • Farkasné Imreh Mária Kornai János: A szocialista rendszer [html]
 • Gáll Ernő Magyar Kisebbség. Új sorozat, 1995. 1–2., 3–4. szám [html]
 • Benkő Samu Fülep Lajos levelezése I–III [html]
 • Egyed Ákos Simion Retegan: Satul românesc din Transilvania, ctitor de şcoală (1850–1867) [html]

Egyesületi közlemények
 • Benkő Samu elnöki megnyitó beszéde [html]
 • Kiss András főtitkár jelentése az EME 1994. évi munkájáról [html]
 • Soó Tamás gazdasági tanácsos jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1994. évi gazdasági tevékenységéről [html]
 • Kerekes Jenő Az Erdélyi Múzeum-Egyesület számvizsgáló bizottságának jelentése az Egyesület 1994. évi anyagi helyzetéről [html]
 • A tiszteleti tagok megválasztásának eljárása [html]
 • Jakó Zsigmond tiszteleti taggá választása [html]
 • Sipos Gábor Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület honismereti-helytörténeti pályázatáról [html]
 • Munka-és kiadói terv [html]
 • Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége és választmánya [html]
 • 1995. évi eseménynaptár [html]
 • Summary of the Articles [html]


Erdélyi Múzeum1996/1-2


Tanulmányok
 • Honfoglalás - 1100 [html]
 • Jakó Zsigmond Ezerszáz esztendő [html]
 • Ferenczi István Az erdélyi honfoglalás kérdése a régészeti leletek világánál [html]
 • Kristó Gyula Keánok a Kárpát-medencében [html]
 • Benkő Loránd Ezeréves küzdelem a magyar nyelvért [html]
 • Demény István Pál Emese álma [html]
 • Sándor Klára A székely írás megíratlan története(i?) [html]
 • Faragó József A szabófalvi hejgetés emlékei [html]
 • Imreh István Bölöni Farkas Sándor közhasznú élete [html]
 • Ungvári-Zrínyi Imre Böhm Károly filozófia-felfogása [html]
 • Tonk Márton Tavaszy Sándor ismeretelmélete [html]

Műhely
 • Szabó György A salernói orvosi iskola tanácsai [html]
 • Gömöri György A Florus Hungaricus angol kiadása 1663-ban [html]
 • Páll Árpád Két bibliográfiai kötet, avagy tanúvallomás könyvkiadásunk brosúrakorszakáról [html]

Szemle
 • A magyarok krónikája (Csetri Elek) [html]
 • A honfoglalás és az Árpád-kor népessége (Magyari András) [html]
 • Korai magyar történeti lexikon (9-14. század) (Rácz György) [html]
 • Erdély a rómaiak idején és a népvándorlás korban (László Attila) [html]
 • Ferenczi István: Sóvidéki várainkról (Vincze Zoltán) [html]
 • Huszár Lajos: Az erdélyi fejedelemség pénzverése (Pap Ferenc) [html]
 • Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai (Gáll Ernő) [html]
 • Blazovich László-Géczi Lajos: A Telegdiek pere, 1568-1572 (Kovách Géza) [html]

Egyesületi közlemények
 • Megemlékezés Barabás Samuról [html]


Erdélyi Múzeum1996/3-4


Tanulmányok
 • Csetri Elek Reform és gazdaság [html]
 • Egyed Ákos Wesselényi Miklós és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben 1848-ban [html]
 • Nagy Jenő Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szócikkeinek német nyelvi értelmezéséről [html]
 • Antal Árpád Áron püspök élő öröksége [html]
 • Kovács Ferenc Bitay Árpád száz éve [html]
 • Murádin Jenő Thorma János művészetének értékeléséhez [html]
 • Fehér Katalin A művelődéspolitikus idősb Teleki László [html]
 • Tóth Pál Péter A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai-demográfiai helyzete Észak-Erdélyben 1942-1944 között [html]

Műhely
 • Borsa Iván A Magyar Országos Levéltár középkori gyűjteményei [html]
 • Cs. Gyímesi Éva Az irodalomtudomány új műhelye [html]
 • Demény István Pál Hogyan értékeljük a folklórkutatást, avagy gondolatok Keszeg Vilmos tanulmányáról [html]
 • Csomortáni Magdolna A romániai magyar helynévkutatás néhány időszerű kérdése [html]

Megemlékezés
 • Gazda Klára Dr. Kós Károly (1919-1996) [html]
 • Kiss András Nagy Jenő (1916-1996) [html]

Szemle
 • Kiss András Források és értelmezések (Sipos Gábor) [html]
 • Palkó Attila Magyaró. Egy felső-marosmenti falu évszázadai (Sipos Gábor) [html]
 • F. Postma - J. van Sluis Auditorium Academiae Franekerensis (Jakó Klára) [html]
 • Sebestyén Kálmán Erdély református népoktatása 1780-1848 (Egyed Ákos) [html]
 • Pr. Iosif Gabor Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova (Tánczos Vilmos) [html]
 • Bíró Ferenc A felvilágosodás korának magyar irodalma (Nagy Zsófia) [html]
 • Krenner Miklós (Spectator) Az erdélyi út (Gáll Ernő) [html]
 • Dávid István Műemlék orgonák Erdélyben (Benkő András) [html]
 • Magyary-Kossa Gyula Magyar orvosi emlékek (Ábrám Zoltán) [html]
 • Szöllősi Árpád A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-1995 (Szabó Judit, Szabó László) [html]

Egyesületi közlemények
 • Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde [html]
 • Kiss András főtitkár jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1995. évi munkájáról [html]
 • Soó Tamás gazdasági tanácsos jelentése [html]
 • Az Erdélyi Múzeum-Egyesület számvizsgáló bizottságának jelentése az Egyesület 1995. évi anyagi helyzetéről [html]
 • Elnöki zárószó [html]
 • Munka- és kiadói terv [html]
 • Serlegbeszéd Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapján [html]
 • 1996. évi eseménynaptár [html]
 • Új könyvek [html]


Erdélyi Múzeum1997/1-2


Tanulmányok
 • Nyárády R. Károly Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítástól a dualizmus koráig [html]
 • Varga E. Árpád A népesség fejlődése, az etnikai és felekezeti viszonyok alakulása a jelenkori Erdély területén 1869-1920 között [html]
 • Bereczki András Románia népesedésének helyzete a statisztikai adatok tükrében [html]
 • Pál Judit Az erdélyi örmény népesség számának alakulása és szerkezete a 18. században [html]
 • Csetri Elek-Imreh István Társadalmi rendek, rétegek Erdélyben 1848 előtt [html]
 • Lakóné Hegyi Éva A zilahi nagytemető néhány régi sírköve [html]
 • Egyed Emese Kard és penna [html]
 • Benkő András A romániai magyar felsőfokú zenei oktatás történetének vázlata [html]

Műhely
 • Gáll Ernő A "románságtudomány" budapesti műhelye [html]
 • Ilyés Bartha Hajnalka A kolozsvári Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévő Temesvári Pelbárt- és Laskai Osvát-művek kötéseiről [html]
 • Kiss Loránd A pókai festett mennyezet töredékei Hagymásbodonban [html]
 • Magyari-Vincze Enikő Rendhagyó recenzió egy rendhagyó műfajú könyvről [html]

Megemlékezés
 • Dánielisz Endre Erdélyi József ünneplése [html]

Szemle
 • Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára (Várkonyi Gábor) [html]
 • Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. századig (Imreh István) [html]
 • Kristó Gyula: A székelyek eredetéről (Magyari András) [html]
 • Scridon, Gavril: Istoria literaturii maghiare din România 1918-1990 (Köllő Károly) [html]
 • Vofkori György: Székelyudvarhely. Várostörténet képekben (Szabó Barna) [html]
 • Tóth István: Phoebus forrása (Nagy Zsófia) [html]

Egyesületi közlemények
 • Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde [html]
 • Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1996. évi munkájáról [html]
 • Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1996. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységéről [html]
 • Munka- és kiadói terv az 1997. esztendőre [html]


Erdélyi Múzeum1997/3-4


Tanulmányok
 • Kiss András Kolozsvár város önkormányzati fejlődése az 1458-as "unióig" és kiteljesedése az 1568-as királyi ítélettel  [html]
 • Nagy Levente A Syrena-kötet radnótfáji másolata [html]
 • Vincze Mária–Mezei Elemér A falusi munkaerő-foglalkoztatás helyzete az erdélyi falvakban [html]

Műhely
 • Szabó T. E. Attila Tudomány, mely örök életet ád. (CD–ROM lemez a magyar tudomány bölcsőjéről) [html]
 • Futaky István Teleki Sámuel és Göttinga [html]

Évforduló
 • Benkő Samu A kolozsvári egyetemalapítás és az Erdélyi Múzeum-Egyesület [html]
 • Gaal György A magyar egyetemi oktatás Erdélyben [html]
 • Incze Miklós Magyar történet- és társadalomtudományi műhelyek a kolozsvári magyar egyetemen (1940–1949) [html]
 • Gábos Zoltán A Ferenc József Tudományegyetem természettudósai [html]
 • Máriás József "A magyar természet  új megnyilvánulása ő" (Németh László Tamási Áronról) [html]

Megemlékezés
 • Egyed Ákos Gyurka László (1928–1997) [html]

Szemle
 • Jakó Zsigmond Társadalom, egyház, művelődés (R. Várkonyi Ágnes)  [html]
 • Láng Gusztáv A lázadás közjátéka. (Cs. Gyímesi Éva) [html]
 • Szigeti Lajos Sándor Evangélium és esztétikum (Cs. Gyímesi Éva) [html]
 • Kuszálik Péter Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940–1989 (Újvári Mária) [html]


Erdélyi Múzeum1998/1-2


 • Balázs Sándor Multikulturalizmus és egyetem [pdf]
 • Ferenczi István Azonosítható-e az erdélyi Maros víznév Hérodotosz Mariszával? [pdf]
 • Vofkori Mária Az oroszhegyi tájegység fejlődése a 18. századi conscriptiók tükrében [pdf]
 • Varga Zsuzsa Elme és játék – Aranka György poétikus filozófiája [pdf]
 • Zsigmond Győző A Nap a romániai magyar néphagyományban [pdf]

Műhely
 • Tapodi Zsuzsa „Dicsőséges kudarcaink” – tovább élő paradoxonaink [pdf]
 • Gheorghe Petrov Előzetes jelentés az algyógyi középkori épületegyüttes régészeti kutatásáról (1993–1995) [pdf]
 • Varga E. Árpád Az 1857. évi erdélyi népszámlálás a román szakirodalomban [pdf]
 • Gábor Csilla Az „utilitas” szempontjának értelmezéséről a 17. század magyar irodalmában [pdf]
 • Szilágyi Georgina-Flóra Gábor Vallásos magatartás és viszonyulás az egyházhoz Nagyvárad Rogerius negyedében [pdf]

Megemlékezés
 • Kötő József Vita Zsigmond (1905–1998) [pdf]
 • Benkő Samu Fülöp Géza (1928–1998) [pdf]

Szemle
 • Mózes Huba A regényműfaj, amint változásaiban határozza meg önmagát [pdf]
 • Lupescu Radu Az utolsó vándornépek – román szemmel [pdf]
 • Pap Ferenc Az Árpád-kori pénzverés legújabb kézikönyve [pdf]
 • Pap Ferenc Új székelyföldi múzeumi kiadvány [pdf]
 • Antal Árpád A fél százada várt Monokiról [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Az Entz Géza-díj átadása Imreh Istvánnak [pdf]
 • Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde [pdf]
 • Kiss András főtitkári jelentése [pdf]
 • Soó Tamás jelentése az 1997. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységről [pdf]
 • A Számvizsgáló Bizottság jelentése (Kerekes Jenő) [pdf]
 • Munka- és kiadói terv az 1998. esztendőre [pdf]
 • Az EME elnöksége és választmánya 1998. április 25-től [pdf]
 • A tiszteleti tagok megválasztásának eljárása [pdf]
 • Imreh István tiszteleti taggá választása [pdf]
 • Kékedy László tiszteleti taggá választása [pdf]

 • A szerkesztőség Olvasóinkhoz, munkatársainkhoz [pdf]


Erdélyi Múzeum1998/3-4


 • Egyed Péter Huszadik századi olasz gondolkodók a szabadságról [pdf]
 • Veress Károly A nemzedéki viszonyok az időben [pdf]
 • Gál László A logikusság forrásai [pdf]
 • Dávid Gyula Kisebbségi irodalom – világirodalom [pdf]
 • Végh Balázs Kánonalkotás a húszas évek kisebbségi irodalmaiban [pdf]
 • Vallasek Júlia Portré levelekben [pdf]

Műhely
 • Gáll Ernő A felelősség dicsérete [pdf]
 • Imreh István A székely história korpuszáról [pdf]
 • Cserey Zoltán Háromszék társadalma az 1848 előtti évtizedben [pdf]
 • Weisz Attila Marosszentimréről és középkori templomáról [pdf]
 • Nagy Emese A marosszentimrei református templom falképeiről [pdf]
 • Ilyés Szilárd Zoltán Tanügyiek és egyháziak a számok tükrében [pdf]

Évforduló
 • R. Várkonyi Ágnes Theatrum Europaeum. A vesztfáliai béke Európája [pdf]

In memoriam
 • Antal Árpád László Gyula ajándékai (1910, Kőhalom–Nagyvárad, 1998) [pdf]
 • Jakó Zsigmond Emlékezés Szent-Györgyi Máriára (1919–1998) [pdf]

Szemle
 • Vincze Zoltán Otthonépítő munkásság [pdf]

 • Kabán Annamária Szintéziskísérlet a múlt század nyelvészetéről [pdf]
 • Gáspár Emese Kellék(let) [pdf]
 • Pap Ferenc Kőbe írt történelem [pdf]
 • Pál Judit Oklevelek és régészeti leletek tanúsága [pdf]
 • W. Kovács András Az új Anjou-kori országos oklevélkorpuszról [pdf]

Egyesületi közlemények


Erdélyi Múzeum1999/1-2


Tanulmányok
 • Draskóczy István Az erdélyi Szászföld demográfiai helyzete a 16. század elején [html]
 • Miskolczy Ambrus A "román jelenség" francia szemmel, avagy Catherine Durandin "trilógiája" [html]
 • Benkõ Samu Bánffy Miklós a közéletben [html]
 • Murádin Jenő Bánffy Miklós, a rajzoló és illusztrátor [html]
 • Ferenczi István Pósta Béla, a múzeumszervező tudós [html]
 • Orbán Gyöngyi Talált tárgy a befogadás köztes beszédhelyzetében [html]

Műhely
 • Tóth Sándor Egy félreértés természete [html]
 • Mózes Huba Szecessziós sajátságok Ady Endre verselésében? [html]
 • Szabó Levente Hogy a nemzet önmagára ismerjen benne - Gyulai Pál és a nemzeti identifikáció narratívái [html]
 • Györgyjakab Izabella A kérdezés problémája Wittgenstein Tractatusában [html]
 • Veress Károly A tudományelmélet sepsiszentgyörgyi műhelyéről [html]
 • Turai Tünde A koronázáshoz fűződő kultusz Decsy Sámuel és Katona István történelemszemléletében [html]

In Memoriam
 • Nagy György (1937-1998) emléke (Tonk Sándor) [html]
 • Mozsolics Amália (1910-1997) (László Attila) [html]

Szemle
 • Vincze Zoltán Egy igaz könyv 1848-1849 erdélyi sorskérdéseiről [html]
 • Bodor András Egyetemtörténeti emlékezések és dokumentumok [html]
 • Miskolczy Ambrus Egy rendhagyó könyv margójára [html]
 • Dáné Veronka Korai történelmünk Sankt Gallen-i forrásairól [html]
 • Tonk Sándor Erdélynek nincs saját oklevélkönyve; de lennie kellene [html]
 • Kovách Géza A 19. század eleji mezőgazdaság tőkés átalakulásának kérdéséhez [html]
 • Egyed Ákos Egy csíki falu tanulságos története [html]

Egyesületi közlemények
 • Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde [html]
 • Müller Ádám főtitkári jelentése [html]
 • Soó Tamás gazdasági tanácsos beszámolója az 1998. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységről [html]
 • A Számvizsgáló Bizottság jelentése [html]
 • Bodor András tiszteleti taggá való választása [html]
 • Magyari András javaslata [html]
 • Sipos Gábor javaslata [html]
 • Száva János Zoltán tiszteleti taggá való választása [html]
 • Feszt György javaslata [html]
 • Seres-Sturm Lajos javaslata [html]


Erdélyi Múzeum1999/3-4


Tanulmányok
 • Salamon András Hazudni szükséges. Három dráma a hazugságról [html]
 • Demeter Attila Társadalomontológia ideológia és utópia között [html]
 • Tóth Zsombor Bethlen Miklós Imádságoskönyvének puritánus sajátosságai [html]
 • Kovács Ágnes-Téglás Ernő Amikor a kognitív rendszerek elbeszélik a mentális reprezentációkat: a kétnyelvűség pszichológiai vizsgálata [html]

Műhely
 • Sebestyén Mihály Ifjabb Kemény János temetése 1701-ben [html]
 • Tamásné Szabó Csilla Megjelenőben a Nagyszombati Kódex új kiadása [html]
 • Turai Tünde A somlyóújlaki asztal és asztaltáncoltatás hiedelemköre [html]
 • Tonk Márton Bevezetés Rickert értékfilozófiájába [html]
 • Székely Noémi A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen folyó tanárképzésről [html]
 • Vincze Mária Tanulságok egy rendezvény kapcsán. Régió- és vidékfejlesztés [html]

In Memoriam
 • Dr. Demény Pál (1913-1999) (Kiss András) [html]

Szemle
 • W. Kovács András Tisztelgés Imreh István előtt [html]
 • Bokor Zsuzsa A "munkapad mellől elővett darabok". Erdélyi boszorkányperek kisgyűjteménye, újabb megvilágításban [html]
 • Egyed Emese Alapkönyv a Téka alapítójáról [html]
 • Ungvári Zrínyi Imre Táguló felelősség. A történelmi tehertételek moráldiagnosztikája [html]
 • Kálmán Ungvári Kinga A nemzedékváltásról - interdiszciplináris megközelítésben [html]
 • Veress Károly Könyv a filozófia aktualizálásáról [html]
 • Tonk Márton Filozófiai tradíció és erkölcsbölcseleti alternatívák [html]
 • Szabó Levente A változatok változatossága [html]
 • Szigeti Attila Egy ígéretes vallásbölcseleti kísérlet [html]
 • Becze Márta Az írott folklór műfaji megosztottsága [html]
 • Kiss Erika Az erdélyi szokáskutatás újabb eredményei [html]
 • Németh Ágnes Születés - házasság - halál: egy felcsíki falu átmeneti rítusai [html]
 • Czégényi Dóra Egy mezőségi falu néphit-monográfiája [html]
 • Hegyeli Attila Gyimesi szokásvilág? [html]
 • Kósa Ferenc Két régi kéziratos magyar nyelvtan [html]

Egyesületi közlemények
 • Állásfoglalás
 • Szerzőinkhez


Erdélyi Múzeum2000/1-2


Tanulmányok
 • Nagy Levente Zrínyi és az erdélyi literátus körök [html]
 • Gömöri György Egy magyar peregrinus levele William Sancrofthoz [html]
 • Deé Nagy Anikó A Bolyaiak könyvtára [html]
 • Egyed Ákos Régiók versengése a vasútért Erdélyben a 19. század közepén (1848-1873) [html]
 • Kántor Lajos Illyés Gyula "erdélyi verseiről" [html]

Műhely
 • Somogyi Ambrus nézetei a történetírásról (Szabó György fordítása) [html]
 • Bónis Johanna Szendrey Júlia kézirata a Marosvásárhelyi Történelmi Múzeumban [html]
 • Zsemlyei Borbála Köszönések az erdélyi régiségben [html]
 • Tamásné Szabó Csilla Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár deverbális igeképző-állományának vizsgálatáról [html]
 • Markó Lehel Időbeliség és narrativitás [html]
 • Forrai Réka A platóni államkoncepció helye az utópikus gondolkodás fejlődésében [html]

In Memoriam
 • Vámszer Márta (1927-2000) (Kiss András) [html]
 • Búcsú Demény István Páltól (1949-2000) (Pozsony Ferenc) [html]

Évforduló
 • Tánczos Vilmos A kilencvenéves Lükő Gábor köszöntése [html]

Szemle
 • Becze Márta Lükő Gábor néprajzi öröksége [html]
 • Gáspár Emese Egy induló sorozat margójára [html]
 • Ungvári Zrínyi Imre Tavaszy Sándor filozófiai írásainak újrakiadása [html]
 • Demeter Attila A jeltudomány határhelyzetben [html]
 • Nagy Zsófia Kazinczy, a költő [html]
 • Soós Tímea Újjászülető mítoszaink [html]


Erdélyi Múzeum2000/3-4


Tanulmányok
 • Egyed Ákos A szórványkérdés a két világháború közötti történetírásban [html]
 • Ilyés Zoltán A specializált háziipari tevékenység és a vallás szerepe egy allochton szórványközösség fennmaradásában [html]
 • Biczó Gábor Asszimiláció és identitásváltás küszöbén: egy észak-erdélyi református magyar szórvány, Domokos esete [html]
 • Bodó Barna Szereppróba. Feljegyzések a kisebbségi alagútból [html]
 • Keszeg Vilmos Szórványsors a történetekben [html]
 • Albert Ferenc Falu és modernizáció [html]
 • Pozsony Ferenc Egy Szeben megyei magyar szórványközösség [html]
 • Gazda Klára A magyar hintázási hagyományok összehasonlító perspektívából [html]
 • Olosz Katalin A magyar népköltészet egy elfelejtett gyűjtője: Vass Tamás [html]
 • Demény István Pál A moldvai csángó népdalok és népköltészet gyűjtésével kapcsolatos dilemmák [html]

Műhely
 • Benkő Samu Szórványban tudományos tanácskozás (Megnyitóbeszéd) [html]
 • Tóth Pál Péter A magyar és a vegyes (magyar-román, román-magyar) családok szociológiai-demográfiai helyzete Észak-Erdélyben 1942-1944 között [html]
 • Imreh István Az 1942-es felmérés általános értékelése [html]
 • Mezei Elemér Észrevételek Tóth Pál Péter Szórványban című könyve kapcsán [html]
 • Péntek János Látlelet a szórványhelyzet nyelvi következményeiről [html]
 • Birtók József Vallásosság [html]
 • Neményi Ágnes Tóth Pál Péter Szórványban című könyvének elemzése, különös tekintettel az erdélyi falusi család vagyoni helyzetére [html]
 • Vetési László A könyv, és ami azután következik [html]
 • Bodó Barna Szórványok kutatása [html]
 • Gáll Ernő Szórványban [html]
 • Ilyés Szilárd-Zoltán Vázlat egy tágabb szórvány fogalom kidolgozásához [html]

In Memoriam
 • Vincze Zoltán Ferenczi István - régészsors Erdélyben [html]

Szemle
 • Gyarmati Zsolt A társadalmi tér mint történeti téma [html]
 • Gazda Andrea A székely népviselet mint összetett jelrendszer [html]
 • W. Kovács András A Magyar Országos Levéltár két újító segédletéről [html]

Egyesületi közlemények
 • Üdvözlőbeszédek [html]
 • Főtitkári jelentés az 1999-2000. évre [html]
 • Soó Tamás beszámolója az 1999. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységről [html]
 • Dr. Kerekes Jenő ellenőri jelentése [html]
 • Szabó György tiszteleti taggá választása (Antal Árpád laudációja) [html]
 • Szerzőinkhez [html]


Erdélyi Múzeum2001/1-2


Tanulmányok
 • Gebei Sándor Az erdélyi fejedelmek és a lengyel trón [html]
 • Lakóné Hegyi Éva-Wagner Ernő A zilahi kalandosok [html]
 • D. Tóth Béla Erdély 1849-1850 fordulóján [html]
 • Kósa István A ráhagyatkozó-eszmélődő gondolkodás és a Ge-Stell értelmezése Martin Heidegger filozófiájában [html]
 • Jakab Dénes A szuverenitás alakzatai [html]

Műhely
 • Egyed Emese A labirintus jelentése [html]
 • Király Emőke Pártfogók és pártfogoltak az Aranka-levelezés és a két Társaság dokumentumainak tükrében [html]
 • Tamásné Szabó Csilla A (deverbális) igeképzés régi magyar grammatikáinkban [html]
 • Lőrinczi Réka Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár sajtófogadtatása és tudományos felhasználása [html]
 • Viga Gyula Sztripszky Hiador, Erdély együtt élő népeinek kutatója [html]
 • Almási István Kántorképzésünk tanulságai és távlatai [html]
 • Vincze Mária-Mezei Elemér Vidékfejlesztési lehetőségek egy Bánffyhunyad környéki kistérségben [html]
 • Neményi Ágnes-Veress Enikő Gazdálkodás és vállalkozás az erdélyi falvakban [html]
 • Telegdi-Csetri Kinga A reklámozási piac Romániában 1990 és 2000 között [html]

In Memoriam
 • R. Várkonyi Ágnes In memoriam Wabrosch Géza professzor (1929-2000) [html]
 • Jakó Zsigmond Bereczki Ferenc (1921-2000) [html]

Szemle
 • Csetri Elek Újabb könyv Széchenyiről és kortársairól [html]
 • Egyed Ákos Egy nélkülözhetetlen forráskiadványról [html]
 • Benkő Elek Német nyelvész a balkáni latinságról [html]
 • W. Kovács András A középkori magyar történet két adatbázisáról [html]
 • Jeney-Tóth Annamária Egy régóta várt forráskiadás megjelenéséről [html]
 • Bándi Melissa II. Rákóczi Ferenc 1711-1735 közötti diplomáciai levelezése [html]
 • Péter Mihály Orvoslás a régi Erdélyben [html]
 • Ungvári-Zrínyi Imre Létproblémáink filozófiája [html]


Erdélyi Múzeum2001/3-4


Tanulmányok
 • Benkő Samu Baranyai Decsi Csimor János emlékezete [html]
 • Holler László Baranyai Decsi János, a történetíró [html]
 • Holler László Hol írta Baranyai Decsi János a törökök elleni harcra buzdító énekét? [html]
 • Paczolay Gyula Baranyai Decsi Csimor János, a szóláskutató [html]
 • Buzogány Dezső Baranyai Decsi Csimor János, a gondolkodó [html]
 • Tóth István Decsi Csimor János, a humanista költő [html]
 • Bányai Réka Baranyai Decsi művei a Teleki Tékában [html]
 • Buzás Gergely A kolozsvári Farkas utcai egykori ferences templom és Erdély késő gótikus építészete [html]
 • Karácsony István A bonchidai református templom építéstörténete [html]
 • Bálint Emese A nyilvános büntetések társadalmi háttere a kora újkori Kolozsváron [html]
 • Fábián Gyula A kisebbségi jogérvényesítés nemzetközi fórumai [html]
 • Gál László Logikusság és társadalom [html]

Műhely
 • Ilyés Szilárd-Zoltán A bibói nemzetfogalomról [html]
 • Görög Hajnalka Képmetamorfózisok. Protestáns képteológia és alkalmazásai a 17–18. század prédikációelméletében és -gyakorlatában [html]
 • Almási István Domokos Pál Péter népzenekutatásainak jelentősége [html]
 • Kósa Ferenc A Halotti Beszéd isa szavának újabb megfejtése [html]
 • Horváth Réka Hargita megye európai integrációs stratégiája [html]
 • Szász Anikó Árva Bethlen Kata Önéletírásának újabb kiadása [html]
 • Szász Anikó Magyar kertművészet az újkorban [html]
 • Selyem Annamária A Migazzi-gyűjtemény katalógusa [html]
 • Egyed Ákos A magyar parlamentarizmus története 1848-tól az első világháborúig [html]
 • Bándi Melissa A könyv dicsérete [html]
 • Angi István A dialógus poétikája [html]
 • Zsemlyei Borbála Magyar Szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára [html]

Szemle
 • Ilyés Szilárd-Zoltán A bibói nemzetfogalomról [html]
 • Görög Hajnalka Képmetamorfózisok. Protestáns képteológia és alkalmazásai a 17–18. század prédikációelméletében és -gyakorlatában [html]
 • Almási István Domokos Pál Péter népzenekutatásainak jelentősége [html]
 • Kósa Ferenc A Halotti Beszéd isa szavának újabb megfejtése [html]
 • Horváth Réka Hargita megye európai integrációs stratégiája [html]
 • Szász Anikó Árva Bethlen Kata Önéletírásának újabb kiadása [html]
 • Szász Anikó Magyar kertművészet az újkorban [html]
 • Selyem Annamária A Migazzi-gyűjtemény katalógusa [html]
 • Egyed Ákos A magyar parlamentarizmus története 1848-tól az első világháborúig [html]
 • Bándi Melissa A könyv dicsérete [html]
 • Angi István A dialógus poétikája [html]
 • Zsemlyei Borbála Magyar Szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára [html]

Egyesületi közlemények
 • Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közgyűlésének jegyzőkönyve. 2001. május 12. [html]
 • Eseménynaptár az 1999–2000. évekre [html]


Erdélyi Múzeum2002/1-2


Tanulmányok
 • Paczolay Gyula Szent-Páli István erdélyi magyar közmondásgyűjteménye [html]
 • Vincze Zoltán Pósta Béla-iratok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának levéltárában [html]
 • János Szabolcs Sziveket, s Emberséges Embereket formáljon. Színházelméleti nézetek az 1790-1820-as években [html]
 • Rigán Loránd A Dasein magyar nyelvű fordításának problémája [html]
 • Szotyori Anna-Mária A fakticitás "alkalmazása" mint önértelmezés [html]
 • Kerekes Erzsébet A nyelv titokzatos közelsége [html]

Műhely
 • Pap Ferenc Bethlen Miklós ismeretlen emlékirata [html]
 • Székely Zsolt A Bodrogkeresztúr-kultúra újabb emlékei a Székelyföldön [html]
 • Emődi András Kísérlet a nagyváradi R. Kat. Egyházmegyei Könyvtár rehabilitálására [html]
 • Olosz Katalin Szabó Sámuel, a nagyenyedi Bethlen Kollégium egykori diákkönyvtárosa [html]
 • Tamásné Szabó Csilla A deverbális igeképzők produktivitása a 16-18. században [html]
 • Kántor Lajos Koreszmék, búvópatakok (Madách - Barta és Szabédi) [html]

In Memoriam
 • Dávid Gyula Száz éve született Józsa János tanár úr [html]

Szemle
 • Soós Tímea Hiedelemkutatás az ezredfordulón [html]
 • Veress Károly Egy írástudó elkötelezettsége [html]
 • Vincze Zoltán Európai gondolatok erdélyi magvetői [html]
 • Ungvári Zrínyi Imre A szellemi életmező és az erkölcsi érték filozófiája [html]
 • Zuh Deodath zövegek a szükségszerűségről [html]
 • Gregus Zoltán Esztétika a müsziké nyomában [html]
 • Bodó Kinga Zsidó történelem - zsidó emlékezet [html]

Egyesületi közlemények
 • Szabó György tiszteleti taggá választása (Antal Árpád laudációja) [html]


Erdélyi Múzeum2002/3-4


 • Venczel József Ifjabb Wesselényi Miklós személyi levéltára (Jakó Zsigmond bevezetőjével) [html]
 • Venczel József Ifjabb Wesselényi Miklós személyi levéltára (Jakó Zsigmond bevezetőjével) [pdf]
 • Dáné Veronka Az őraljaboldogfalvi Kendeffy alapítású iskola (1805–1809; 1824–1848) [pdf]
 • Kerny Terézia A kolozsvári múzeum középkori kőtára [pdf]
 • Egyed Emese A gyászkönyv mint az életrajz kiegészítése [pdf]
 • Kiss Andrea-Laura Ferenczi: a leghermeneutikusabb pszichoanalitikus? [pdf]

Műhely
 • Zsigmond Attila Egy 17. századi szilágysági harang nyomában [pdf]
 • Deé Nagy Anikó Koncz József (1829–1906) [pdf]
 • Kovács Eszter Varia des Hermannstädter Theaters [pdf]
 • Ilyés Szilárd-Zoltán Bibó Istvánnak a magyar holokauszt kapcsán kifejtett politikaelméleti nézetei [pdf]
 • Almási István Időbeli és táji eltérések az új stílusú népdalok erdélyi térhódítása során [pdf]
 • Tamás Dénes Az „ember” sorsa Szondi Lipót elméletében [pdf]

Szemle
 • Tánczos Vilmos Archaikus népi imádságok és ráolvasások a Csíki-havasokból [pdf]
 • Gazda Andrea A téli ünnepkör szokásai a Kriza János Néprajzi Társaság újabb kiadványaiban [pdf]
 • Angi István Esszék a művészetfilozófia horizontján [pdf]
 • Kerekes Erzsébet A filozófiai módszerprobléma aktualitása [pdf]
 • Pap Ferenc Forrásértékű műről sohasem túl késő [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia és az Erdélyi Múzeum-Egyesület között [pdf]
 • Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve. 2002. március 2. [pdf]


Erdélyi Múzeum2003/1-2


 • Rácz Tibor Ákos Háromszék első magyar telepesei és a határvédelem [pdf]
 • Holler Lász­ló Baranyai Decsi János ismeretlen Antithesise és jezsuitaellenes verse 1587-ből [pdf]
 • Paczolay Gyula Északi csángómagyar közmondások, kifejezések [pdf]
 • Rigán Loránd A hermeneutikai módszer alkalmazása Schleiermacher fordítói tapasztalatában [pdf]
 • Boné Ferenc Kimerítő irodalmi hermeneutika [pdf]
 • Albert-Lőrincz Enikő A női lélek ébredése [pdf]
 • Bodó Barna Felelősség és törvény [pdf]

Műhely
 • Pap Ferenc A kolozsváriak fűszer- és déligyümölcs-kereskedése (1599–1637) [pdf]
 • Zuh Deodáth A genitivus esete a privációval [pdf]
 • Horváth Izabella Ismeret és közlés az egyházi kommunikációban egy 17. századi imádságoskönyv tükrében [pdf]
 • Keszeg Anna „Az Ön archeológiája nem tudomány” [pdf]
 • Deáky Zita A szoptatás, a dajkaság és a csecsemőhalandóság kérdései az orvostörténeti forrásokban (19. század első fele) [pdf]
 • T. Szabó Csilla Ada­tok a re­mek szó je­len­tés­tör­té­ne­té­hez [pdf]

In memoriam
 • Gyászbeszéd Mócsy László ravatalánál (Egyed Ákos) [pdf]
 • Gyászbeszéd Imreh István ravatalánál (Egyed Ákos) [pdf]

Szemle
 • W. Kovács András A Román Akadémia erdélyi oklevélkorpuszának legújabb kötete [pdf]
 • Nagy Zsófia Borbála Könyv az emberről, könyvről, könyvtárról [pdf]
 • Pál Judit Az 1848-as erdélyi országgyűlésről [pdf]
 • Csetri Elek Herepei János két munkája [pdf]
 • Feszt György Erdélyi magyar gyógyszerészettörténet [pdf]
 • István Anikó Középkori tudás, világlátás a 20. század végén [pdf]
 • Bíró Annamária Filozofikus világtörténetek [pdf]
 • Vulkan Vera Tünde Egy irodalomtudományi tanulmánykötetről [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Egyed Ákos elnöki megnyitója az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2003. március 29-i közgyűlésén [pdf]
 • Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002. évi munkájáról [pdf]
 • Várhelyi Csaba tiszteleti taggá választása. Makkay Ferenc laudációja [pdf]


Erdélyi Múzeum2003/3-4


 • Sztáncsuj Sándor József Erősdi leletek a Magyar Nemzeti Múzeumban [pdf]
 • Bogdándi Zsolt A mezőpaniti udvarház [pdf]
 • Faragó József A virágének a népköltészetben [pdf]
 • Kántor Lajos Reményik-olvasat helikoni tükörben [pdf]
 • Bartha Katalin Ágnes Kövesdi Boér Sándor: a világi színjátszás erdélyi mindenese [pdf]

Műhely
 • Kovács Klára Bethlen Gábor váradi emléktáblája [pdf]
 • Id. Fridvaldszky János Hadik András erdélyi jelentése [pdf]
 • T. Szabó Csilla A gyakorítás és a mozzanatosság kifejezése (A cselekvő igék képzői a 16–18. században) [pdf]
 • Kocsis Lajos Erdélyi menekültek Debrecenben 1916 őszén [pdf]
 • Kabdebó Tamás Könyvtár a magasban [pdf]
 • Jakó Zsigmond Az erdélyi magyar tudományosság fordulóponton [pdf]

In memoriam
 • Egyed Ákos Búcsú Tonk Sándortól [pdf]
 • Kósa Ferenc Búcsú Zsemlyei Jánostól [pdf]

Szemle
 • Csetri Elek Monográfia Erdély középkori bronzművességéről [pdf]
 • Bogdándi Zsolt Hiánypótló munka a Habsburg-fennhatóság alá került Erdély pénzügyi helyzetéről [pdf]
 • Dáné Veronka Új könyv az erdélyi féniksről [pdf]
 • Plájás Ildikó „Mint aki langrul jött...” [pdf]
 • Kolumbán Vilmos József A magyar református egyház aranykora [pdf]


Erdélyi Múzeum2004/1-2


 • W. Kovács András A cegei Wass család a középkorban [pdf]
 • Simó Endre „Azonosság” és „másság”. A nyelv bivalenciája [pdf]

Műhely
 • Székely Zsolt Kiadatlan Kós Károly-levelek [pdf]
 • Tamás Dénes Egy másik Robinson [pdf]
 • Albert-Lőrincz Enikő Oktatásfejlesztés és szociális képzés az uniós csatlakozás horizontjában [pdf]

Szemle
 • Demény Lajos A kutató levéltáros és tisztségviselő Kiss András újabb tanulmánykötetének margójára [pdf]
 • Bogdándi Zsolt A gyulafehérvári hiteleshely a 13–16. században [pdf]
 • Pakó László Erdélyi rendtartás és kultúra [pdf]
 • Flóra Ágnes Frustra vivit qui nemini prodest [pdf]
 • Fejér Tamás A székelység történetéről [pdf]
 • Miklós Zoltán Könyvészeti előmunkálatok Erdély néprajzához [pdf]
 • Peti Lehel Új hangok az erdélyi magyar néprajztudományban avagy fiatal kutatók könyvei a Kriza Könyvek sorozatban [pdf]
 • Kinda István Az etnográfusi hagyományok tovább-, illetve újraírásának lehetőségei [pdf]
 • Fodor Attila A zeneesztétika senkiföldjén [pdf]
 • Sipos Erika Sorsjáték [pdf]
 • Nagy Zsófia Borbála Erdély Júliája. Történet a 19. századból [pdf]

Egyesületi közlemények
 • A Magyar Tudomány napja Erdélyben – 2003. november 21–22 [pdf]
 • Egyed Ákos Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és Erdély történeti régióinak kutatása [pdf]
 • Közgyűlés 2004 [pdf]
 • Egyed Ákos elnöki jelentése a 2003. évről [pdf]
 • Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2003. évi munkájáról [pdf]
 • Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2003. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységéről [pdf]
 • Fiatal Műszakiak IX. Tudományos Ülésszaka [pdf]
 • Biológus Napok, ötödik alkalommal [pdf]


Erdélyi Múzeum2004/3-4


 • W. Kovács András A cegei Wass család története (16–20. század) [pdf]
 • Demeter Zsuzsa „Magyar Ovidiusok” és „Impostorok” a 17–18. század fordulóján [pdf]
 • Markó Lehel Csongor Test és személy Descartes-nál [pdf]
 • Szigeti Attila Tárgyiasítható-e a másik és az idő? Az intencionalitás megfordulása Lévinasnál [pdf]
 • Keszeg Anna Soi-même comme un autre. Paul Ricoeur kései hermeneutikája [pdf]
 • Tamásné Szabó Csilla Az Erdélyi Fejedelemség korának jogi nyelve [pdf]

MŰHELY
 • Nagy Erika Kisebbségi kérdések a magyar jogelméletben [pdf]
 • Milyen történelmi körülmények között kerültek a románok többségbe jelenlegi államuk területén. Egy tanácskozás eredményei [pdf]
 • Pap Ferenc Fegyver, katonai felszerelés és lőszer a kolozsvári külkereskedelemben (1599–1637) [pdf]
 • Bartha Katalin Ágnes Egy kolozsvári Macbeth-produkció (1812) [pdf]
 • Balázs Lajos Mit ér a népi kultúra a globalizáció korában? [pdf]

In memoriam
 • Csetri Elek Faragó József (1922–2004) ravatalánál [pdf]
 • Benkő Samu Búcsú Jenei Dezsőtől (1919–2004) [pdf]
 • Prof. dr. Puskás György (1911–2004) [pdf]

Szemle
 • Murádin Jenő A naplóíró Gyulay Lajos [pdf]
 • Egyed Ákos A régi székely önigazgatás [pdf]
 • Kerekes Erzsébet Alkalmazott filozófiai-hermeneutikai kísérlet a kisebbségi létparadoxon megvilágítására [pdf]
 • W. Kovács András Új forráskiadvány Magyarország késő középkori történetéhez [pdf]


Erdélyi Múzeum2005/1-2


 • Zuh Deodáth Megjegyzések a fenomenológiai történelemelméletről [pdf]
 • Antonie Csilla Hagyomány, metafizika és teológia Descartes-nál [pdf]
 • Bogya Irma A kommunikáció értelemtartalma [pdf]
 • Lőrincz Csongor A nyelvi materialitás időbelisége az irodalmi olvasásmódokban [pdf]
 • Karsay Magdolna „Nem éppen könnyű dolog…” Péterfy Jenő írása Henrik Ibsenről [pdf]
 • Bodó Márta Iskolai színpad, színpadi kultúra a két világháború közötti Erdélyben egy ifjúsági lap tükrében [pdf]

Műhely
 • Coroi Artur Egy futásfalvi jobbágyasszony önmegváltása 1851-ben [pdf]
 • Molnár Szabolcs Mikolai Hegedűs János utrechti elvei [pdf]
 • Id. Frivaldszky János–Gálfi Emőke–Szőke Imola Egy 18. század közepi kolozsvári természettudományos életmű forrásvidékei [pdf]
 • Pál Judit Erdély uniójának ügye az 1860-as években [pdf]
 • Puskás Lajos–Puskás Attila A kolozsvári Egyetemi Diákasztal, a Mensa Academica alapításának története [pdf]
 • Varga P. Ildikó „Jó éneket ugyan mondok...” Reguly Antal Kalevala-fordítástöredéke [pdf]

In memoriam
 • Csetri Elek Búcsú Kiss Istvántól [pdf]

Szemle
 • Pál Judi Az erdélyi kérdés német szemmel [pdf]
 • Köllő Annamária Én ÉS te, közös ÉS más [pdf]
 • Rádui Elemér-Szabolcs „Philosophischen praxis” avagy alkalmazott filozófia [pdf]
 • Csetri Elek Új könyv Kőrösi Csomáról [pdf]

Egyesületi közlemények
 • A Magyar Tudomány Napja Erdélyben. 3. fórum [pdf]
 • Egyed Ákos Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatási programja [pdf]
 • Az EME szakosztályainak előadásai [pdf]
 • Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2005. évi közgyűlése [pdf]
 • Egyed Ákos elnöki jelentése a 2004. évről [pdf]
 • Sipos Gábor Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2004. évi munkájáról [pdf]
 • Soó Tamás Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2004. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységéről [pdf]
 • Fiatal Műszakiak X. Tudományos Ülésszaka [pdf]


Erdélyi Múzeum2005/3-4


 • Jakó Zsigmond Az erdélyi magyar történetkutatás mai kérdései [pdf]
 • Blazovich László Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon [pdf]
 • Zsoldos Attila István ifjabb király és Erdély (Adatok az 1264–1265. évi belháború kezdetének meghatározásához) [pdf]
 • Lupescu Radu Kolozsvár korai történetének buktatói [pdf]
 • W. Kovács András Szécsényi Tamás erdélyi vajda familiárisairól [pdf]
 • Csukovits Enikő Késő középkori leírások Erdély-képe [pdf]
 • Hegyi Géza Bálványosvár és a nagypolitika (1456–1463). A Várdai és a losonci Dezsőfi család küzdelme a bálványosi uradalomért [pdf]
 • Nógrády Árpád A lázadás ára [pdf]
 • Lupescuné Makó Mária Az erdélyi domonkos kolostorok a középkor végén és Bartók Márton 1718. évi jelentései [pdf]

Műhely
 • Korondi Ágnes A Liber de modo bene vivendi szerzősége és szövegkörnyezetei a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalom tükrében [pdf]
 • Bíró Annamária Magyar nyelvű kéziratos bejegyzések egy ferences könyvtár köteteiben [pdf]
 • Antonie Csilla Spinoza vallásfogalma [pdf]
 • Almási István Sárosi Bálint gondolatai a zenei anyanyelvről [pdf]

In memoriam
 • Benkő Samu Dani János (1923–2005) [pdf]
 • Kósa Ferenc Gombocz Zoltánra emlékezve [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Újvári Mária Gr. Mikó Imre-megemlékezések születésének kétszázadik évfordulóján [pdf]

 • Jakó Zsigmond Az erdélyi magyar történetkutatás mai kérdései [pdf]
 • Blazovich László Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon [pdf]
 • Zsoldos Attila István ifjabb király és Erdély (Adatok az 1264–1265. évi belháború kezdetének meghatározásához) [pdf]
 • Lupescu Radu Kolozsvár korai történetének buktatói [pdf]
 • W. Kovács András Szécsényi Tamás erdélyi vajda familiárisairól [pdf]
 • Csukovits Enikő Késő középkori leírások Erdély-képe [pdf]
 • Hegyi Géza Bálványosvár és a nagypolitika (1456–1463). A Várdai és a losonci Dezsőfi család küzdelme a bálványosi uradalomért [pdf]
 • Nógrády Árpád A lázadás ára [pdf]
 • Lupescuné Makó Mária Az erdélyi domonkos kolostorok a középkor végén és Bartók Márton 1718. évi jelentései [pdf]

Műhely
 • Korondi Ágnes A Liber de modo bene vivendi szerzősége és szövegkörnyezetei a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalom tükrében [pdf]
 • Bíró Annamária Magyar nyelvű kéziratos bejegyzések egy ferences könyvtár köteteiben [pdf]
 • Antonie Csilla Spinoza vallásfogalma [pdf]
 • Almási István Sárosi Bálint gondolatai a zenei anyanyelvről [pdf]

In memoriam
 • Benkő Samu Dani János (1923–2005) [pdf]
 • Kósa Ferenc Gombocz Zoltánra emlékezve [pdf]

Egyesületi közlemények
 • Újvári Mária Gr. Mikó Imre-megemlékezések születésének kétszázadik évfordulóján [pdf]
kapcsolódok
» Erdélyi Múzeum Egyesület
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék